• ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
    • ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

    • 04.01.2022 12:59
    • Vážení rodičia, 
     na základe čl. 2 Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu OBCE KLUBINA
     č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
     zriadených Obcou Klubina a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do
     základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klubina
     Vám oznamujeme zmenu výšky
     príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, a to nasledovne:
    • viac
    • AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19
    • AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

    • 06.10.2021 07:50
    • BEZPRÍZNAKOVOSŤ (školský semafór na základe rozhodnutia MŠVVŠ od 17. 08. 2021)
     Od 04.10. 2021 je okres ČADCA v bordovej farbe COVID semafóru, preto je potrebné odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" KAŽDÝ PONDELOK, resp. po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov)

      

     Rodič odovzdáva vyhlásenie každý podelok (od 27.9. 2021) a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (Príloha 1)". ŽIAK S PRÍZNAKMI MUSÍ ZOSTAŤ DOMA! Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

     Zákonný zástupca môže vyhlásenie o bezpríznakovosti podať cez edupage, v prípade potreby vo vyššie uvedenej papierovej forme.
     (EDUPAGE - Žiadosti/Vyhlásenia - Pridať žiadosť/vyhlásenie)

      
     Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka školy".
    • viac
    • ZAHÁJENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
    • ZAHÁJENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

    • 30.08.2021 11:59
    • ZAHÁJENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
     2. 9. 2021 o 8.00 hod. v priestoroch areálu ZŠ s MŠ Klubina


     PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY - 2. 9. 2021 od 6.30 hod. do 16.30 hod.
     PONDELOK – PIATOK: od 6.30 hod. do 16.30 hod.


     PREVÁDZKA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE – od 2. 9. 2021
     PREVÁDZKA ŠKD – od 3. 9. 2021

    • viac