• OZNAM

     Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024

     Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Klubina v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) a v zmysle VZN Obce Klubina č. 1/2015 oznamuje rodičom budúcich prvákov,

     že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa,

     13. apríla 2023

     v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod. v budove základnej školy

     V prípade organizačných zmien pri zápise z dôvodu epidemiologických opatrení Vás bude informovať.

     Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa, vlastnoručne podpísanú prihlášku zo systému EDUPAGE s lekárskym potvrdením, občiansky preukaz rodiča, kartičku poistenca dieťaťa, ak je dieťa zdravotne postihnuté aj doklad o zdravotnom postihnutí a poplatok 15 EUR na zakúpenie pracovných zošitov pre budúcich prvákov.

     Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, ktoré k 31.08.2023 dovŕši šesť rokov. Zapisujú sa deti narodené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

     V prípade ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ Základnej školy s materskou školou rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (podľa predošlej legislatívy „Odklad povinnej školskej dochádzky“) na základe (§28a, ods. 3, školského zákona):

     • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
     • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
     • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Klubina 06. 02. 2023

     Mgr. Miriam Dudeková

                                                                                            riaditeľka školy