• Charakteristika našej materskej školy

    • Naša materská škola je:

     • poskytuje plnohodnotné predprimárne vzdelávanie;
     • je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Klubina č. 157 (od 01.09. 2004);
     • je umiestnená v budove ZŠ;
     • tvorí ju jedna trieda;
     • poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2- 6 rokov;
     • v tomto školskom roku 2022/2023 ju navštevuje 21 detí.
  • PRIJÍMACIE KONANIE