• Rada školy

  • Mgr. Anna Kuricová 

   predseda rady školy

    

   PaedDr. Magdaléna Valková 

   podpredseda rady školy, člen za rodičov MŠ

    

   Mgr. Marta Podoláková 

   člen za rodičov ZŠ

    

   Mgr. Alžbeta Janasová

   člen za pedagogických zamestnancov ZŠ

    

   Emília Mitková

   člen za nepedagogických zamestnancov ZŠ

    

   Daniela Zajačiková 

   člen za poslancov Obecného zastupiteľstva

    

   Ing. Jana Kasáková 

   člen rady školy za Obec Klubina

    

   V Klubine, dňa 31. 08. 2021