• ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA REŽIJNÉ NÁKLADY ŠJ
   • ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA REŽIJNÉ NÁKLADY ŠJ

   • 04.01.2022 12:59
   • Vážení rodičia a zamestnanci, 
    na základe čl. 3 Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu OBCE KLUBINA
    č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
    zriadených Obcou Klubina a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do
    základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klubina
    Vám oznamujeme zmenu výšky
    príspevku zákonného zástupcu a dospelého stravníka na režijné náklady ŠJ, a to
    nasledovne:
   • Vážení rodičia a zamestnanci, 


    na základe čl. 3 Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu OBCE KLUBINA č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Klubina a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klubina Vám oznamujeme zmenu výšky príspevku zákonného zástupcu a dospelého stravníka na režijné náklady ŠJ, a to nasledovne:


    II. Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady
    a) na 3 – 5 ročné dieťa v materskej škole vo výške 5,00 € / na mesiac

    b) na 5-ročné dieťa v materskej škole, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, uhrádza režijné náklady bez ohľadu na počet odobratých jedál v príslušnom mesiaci vo výške 5,00 € / na mesiac

    c) na žiaka I. stupňa základnej školy uhrádza režijné náklady bez ohľadu na počet odobratých jedál v príslušnom mesiaci vo výške 5,00 € / na mesiac

    III. Dospelý stravník - zamestnanec školy, ostatní
    Finančný limit na nákup potravín: 1,41 €
    Režijné náklady: 2,09 €
    Cena stravného lístka: 3,50 € / obed
    Hodnota stravného lístka pre dospelých stravníkov zamestnaných v školách a školských zariadenia je 3,50 €, z čoho 55% - t.j.1,925 € hradí zamestnávateľ a 45% - t. j. 1,575 €, hradí dospelý stravník.

    Úhrada príspevku
    Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť príspevok za stravné, doplatok a režijné náklady mesačne vopred, najneskôr do 10 dňa v kalendárnom mesiaci. Ak platba za stravné nebude uhradená do daného termínu, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.
    POPLATOK ZA STRAVU A REŽIJNE NÁKLADY JE POTREBNÉ UHRADIŤ NA ÚČET: SK9156000000007746504004


    Oslobodenie od príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
    Obec Klubina, zriaďovateľ školskej jedálne, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č.417/2013 Z. z.). To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a o deti a žiakov, ktoré majú obedy zadarmo. Žiadosť o zníženia alebo odpustenie mesačného príspevku spolu s dokladom predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, zriaďovateľovi.


    Celé znenie Dodatku č. 1 nájdete na stránke: https://klubina.sk/vzn/

   • Naspäť na zoznam článkov