• ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
   • ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

   • 04.01.2022 12:59
   • Vážení rodičia, 
    na základe čl. 2 Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu OBCE KLUBINA
    č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
    zriadených Obcou Klubina a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do
    základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klubina
    Vám oznamujeme zmenu výšky
    príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, a to nasledovne:
   • Vážení rodičia, 

    na základe čl. 2 Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu OBCE KLUBINA č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Klubina a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klubina Vám oznamujeme zmenu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, a to nasledovne:


    Výška príspevku
    Za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorá je súčasťou základnej školy, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v súlade s § 28 ods. 3,5,6,7 zákona č.245/2008 Z. z. nasledovne:
    1. za celodenný pobyt sumou vo výške 15 ,00 €/mesačne za každé jedno nezaopatrené dieťa
    2. za poldenný pobyt sumou vo výške 15,00 €/mesačne za každé jedno nezaopatrené dieťa.

    Úhrada príspevku
    Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
    PRÍSPEVOK JE POTREBNÉ UHRADIŤ NA ÚČET: SK4356000000007746507002


    Oslobodenie od platby príspevku
    1. Príspevok za dieťa umiestnené v materskej škole sa neuhrádza:
    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

    2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
    a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
    b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku
    .

    Celé znenie Dodatku č. 1 nájdete na stránke: https://klubina.sk/vzn/

   • Naspäť na zoznam článkov