• Základná škola s materskou školou Klubina, Klubina 157, 023 04  Stará Bystrica

      

     O Z N A M

      

     Riaditeľstvo ZŠ s  MŠ Klubina oznamuje, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre šk. rok 2023/2024 je od 1. mája  do 31. mája 2023 v ZŠ s MŠ Klubina.

     Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe

     • písomnej žiadosti zákonného zástupcu (poskytne ju MŠ alebo elektronicky),
     • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

      

      

      

                                                                                Mgr. Miriam Dudeková

                                                                                                             riaditeľka školy